Udredning og behandling

På henvisningen fra egen læge, har man max. 8 konsultationer til udredning og max. 12 konsultationer til behandling, herefter vil man blive afsluttet til egen læge, med mulighed for genhenvisning.

Ved den 1. konsultation bedes I medbringe alle tidligere relevante sagsakter, såfremt disse ikke allerede er sendt til klinikken via henvisningen. Det kan dreje sig om udtalelser fra pædagoger/lærere, psykologisk testning ved PPR (psykologisk pædagogisk rådgivning) og tidligere indlæggelser. Derudover kan barnets bog være en hjælp, når vi gennemgår jeres barns udvikling.

Den 1. konsultation vil omhandle barnets/den unges aktuelle problematik, derudover vil vi gennemgå jeres barnets udvikling (anamnese). Det vurderes om der er tale om en børnepsykiatrisk problematik og i så fald, hvor og hvordan denne bedst håndteres, og der vil blive lagt en plan for undersøgelse/ udredning af jeres barn/ung.

Undersøgelse/ udredning af jeres barn/ung:

Der laves en individuel plan for udredning/undersøgelse af jeres barn/den unge på baggrund af anamnesen (udviklingshistorien).

Denne udredning kan bestå af:

  • Funktionsneurologisk undersøgelse (FNU), ved speciallæge:

Barnet/den unge deltager selv i denne undersøgelse, mens forældre (eller anden pårørende) venter i venteværelse imens. Barnet bliver bl.a. spurgt til, hvad det selv ser som egne vanskeligheder og styrker. Der foretages en grov neurologisk undersøgelse (dvs. bl.a. undersøgelse af reflekser, koordinering, kranienerver), der vil blive målt blodtryk, vægt og højde. Barnet skal eftertegne en kompleks figur, ligesom der foretages test for opmærksomhed

(D2 og CPT (continuous performance test)).

Undersøgelsen varer ca. 45 min.

  • ADOS (autisme diagnostisk observation) ved speciallæge:

Barnet/den unge deltager selv i denne undersøgelse, mens forældre (eller anden pårørende) venter i venteværelset imens.

Her vil der vil blive spurgt til skole, venner, sociale vanskeligheder, følelser, pligter og fremtidsplaner. Barnet skal bl.a. lave en historie ud fra billeder i en bog, vise evne til leg og forestilling. Der vil blive vurderet evne til samtale og social gensidighed.

Undersøgelsen varer ca. 45 min.

  • Klinisk diagnostisk interview ved speciallæge:

K-SADS (til børn) eller PSE (til unge), her screenes for symptomer for depression, bipolar lidelse, angst, psykose m.v.

Undersøgelsen varer ca. 30- 45 min.

  • Klinisk psykiatrisk observation foretaget af børnepsykiatrisk sygeplejerske eller pædagog:

Observationen foretages med henblik på vurdering af mulige børnepsykiatriske diagnoser, samt at danne grundlag for senere vejledning og anbefalinger af sandsynlige relevante støtte-strategier.

Barnet/den unge deltager i denne undersøgelse med eller uden forældre, alt efter hvad der aftales. Der vil blive spurgt til skole, venner, humør, angst, tics, adfærd o.l. Der vil blive set på billeder, spillet kort eller bygget med Lego.

Undersøgelsen varer ca. 30- 45 min.

  • Tilbagemelding/konklusion på udredning:

Ved tilbagemelding kommer man som forældre og evt. sammen med den unge for at få svar på udredningen. Der udleveres en skriftlig tilbagemelding “epikrise” som vil blive gennemgået før den udleveres i kopi. Samtidigt aftales behandlingsplan, der udleveres i kopi.

Behandling:

Behandlingen er naturligvis individuel, men kan bestå af:

  • Netværksmøde med deltagelse af relevante fagpersoner omkring barnet/den unge
  • Samtaleforløb ved brug af kognitiv terapi
  • Psykoedukation/vejledning individuelt eller i grupper (se hjemmeside)
  • Medikamentel behandling